КОНСУЛТАЦИЯ С ДОЦ.Д-Р ВЛАДИ МАНЕВ-КЛИНИЧЕН ИМУНОЛОГ

 0889 90-20-59  consult_v_m@abv.bg  consult.clinical-immunology.com

Според тибетски папируси намерени преди повече от 2000г. преведени на съвременен език биха звучали така :
"Ако човек мисли негативно той сам може да отключи автоагресивни саморазрушителни програми ,а ако човек е болен има решение ако не загуби вярата си".
Във всеки здрав човек през целия му живот от рождението му се иницират различни болести процеси,но не всеки от тях се проявява клинично.Човешкото здраве е непрекъснат баланс между оздравителните и болестните процеси в организма .Дали ще се изявят или не клинично тези процеси зависи от подържане на баланса,където оздравителните процеси преобладават над болестните.В филогетезата и онтогенезата при бозайниците и човека такава е ролята на имуннта система и това предопределя сега и в бъдеще ролята на клниничния имунолог.

Въведение

  Във всеки здрав човек през целия му живот от рождението му се иницират различни болести процеси, но не всеки от тях се проявява клинично.Човешкото здраве е непрекъснат баланс между оздравителните и болестните процеси в организма .Дали ще се изявят или не клинично тези процеси зависи от подържане на баланса, където оздравителните процеси преобладават над болестните.В филогетезата и онтогенезата при бозайниците и човека такава е ролята на имуннта система и това предопределя сега и в бъдеще ролята на клниничния имунолог.

  Този фундаментален философски и медико-биологичен принцип бе потвърден и в нов аспект на проведената през 2011г. Международна конференция по имунобиологична терапия на рака и мониторинг в Будапеща ,Унгария. Имах честта и професионален шанс да бъда поканен и да участвам. Беше обсъдена нуждата от нов подход и ново стратегическо мислене в борбата с рака. В битката с рака през целия ХХ век и до сега стратегическата цел беше и остава да се убива злокачествената “раковата клетка”. Практиката обаче показва ,че това не е достатъчно.

  Доказано е ,че във всеки здрави човек денонощно мутират около 10 милиона клетки и няколко милиона от тях са злокачествено променени, но рядко или не винаги се развива рак.Това показва,че не е достатъчно само да се убиват злокачествено мутирали клетки, след като появата и съществуването им е феномен и при клинично здравите хора. Този аспект изисква ново мислене за разработването на нова стратегия и тактика. Целият свят върви към интегриране на различните специалности в медицината в онкологичната практика. За въвеждане на мултидисциплинарен подход в една съвременна комплексна и интегративна терапия при пациенти с онкологични заболявания, някой трябва да мисли и да прави нещо и за здравите клетки в организма на болния човек . На този етап в клиничната практика следва да има такава медицинска дейност и длъжност за клиничен имунолог-интегратор.

Клиничен Имунолог

  Тази важна роля в комплексната терапия особено при онкоболните би трябвало да е задължение на клиничния имунолог. Така както имунната система интегрира процесите в организма на клетъчно и молекулярно ниво, така клиничният имунолог следва да интегрира позициите на специалистите с различни медицински специалности. Това е нужно за разработване индивидуалния терапевтичен план и терапевтична концепция при обсъждане динамиката на терапията на болните в клиничните структури за оптимализиране терапията на болните.